Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Πολιτιστικού Σωματείου με την Επωνυμία

«Οι Παραμυθάδες»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

΄Ιδρυση – Επωνυμία – ΄Εδρα

Ιδρύεται στην Καβάλα Σωματείο-Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με έδρα την Καβάλα και την επωνυμία «Οι Παραμυθάδες».

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρυθεί γραφείο του συλλόγου και σε άλλο μέρος της χώρας.

Το σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός – Δραστηριότητα

Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι οι οποίοι θα εφαρμόζονται εντός των νομίμων πλαισίων:

1) Η μελέτη, διάδοση και διατήρηση του ελληνικού και παγκόσμιου λαϊκού παραμυθιού και παιχνιδιού.

2) Η μελέτη, διάδοση , διατήρηση και δημιουργία σύγχρονου παραμυθιού και παιχνιδιού .

3) Αναβίωση παραδοσιακών και αρχαίων παιχνιδιών.

4) Η παρουσίαση παραμυθιού και παιχνιδιού.

5) Η εθελοντική συμμετοχή των μελών στις δράσεις των φορέων την πόλης μας.

6) Η συνεργασία με λοιπά συναφή σωματεία και Ενώσεις.

7) Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών, η συνεργασία τους προς επίλυση κοινών προβλημάτων και η ανάπτυξη ηθικής και πνευματικής επικοινωνίας μεταξύ τους.

Ο σκοπός θα επιτευχθεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, όπως ενδεικτικά με:

1) Την διεξαγωγή και υποστήριξη κάθε εκδήλωσης ή δράσης που θα συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.

2)Την διοργάνωση επισκέψεων, παρουσιάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, προβολών, ειδικών μαθημάτων, εκπομπών, δημοσιευμάτων κ.λ.π.

3) Την έκδοση εντύπων (και σε ηλεκτρονική μορφή).

4) Την διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

5) Την επικοινωνία με οργανώσεις παρεμφερών σκοπών.

Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση του σωματείου από τους σκοπούς του και ιδιαίτερα η, με οποιονδήποτε τρόπο, ανάμειξη του στην Πολιτική ή με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις σωματείου

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, η δε λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και των εκάστοτε ισχυόντων νόμων, ιδίως δε από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

Απαγορεύεται απολύτως η στα εσωτερικά θέματα και στην εν γένει δραστηριότητα του παρόντος σωματείου επέμβαση και ανάμειξη οποιουδήποτε άλλου σωματείου ή φυσικού προσώπου, οποιασδήποτε φύσεως και ανεξαρτήτως βαθμού, αν δεν ορίζεται ρητά από το παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη του Σωματείου Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μέλη

Δεν επιτρέπεται η διάκριση σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλη παρόμοια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου-φίλου, μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή του 1/5 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προαγωγή των σκοπών που επιδιώκει το σωματείο.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Διαδικασία και Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους

Μέλη του σωματείου γράφονται όλοι όσοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την δέκατη πέμπτη ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ..

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Μαζί με την αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής του, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Όλα τα μέλη, πλην των επίτιμων-φίλων, οφείλουν να καταβάλλουν την καθορισθείσα από το Δ.Σ. ετήσια συνδρομή .

ΑΡΘΡΟ 6ο

Υποχρεώσεις -Δικαιώματα μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου από άποψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι ίσα.

Μπορούν επίσης να αποταθούν στο Σωματείο για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους προς το σωματείο, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να δραστηριοποιούνται υπέρ του σωματείου, να αποφεύγουν οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς το σωματείο ή εν γένει αντίθετη προς τους σκοπούς του και να ενεργούν ότι επιβάλλεται για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Η παράλειψη καταβολής των μηνιαίων συνδρομών του μέλους επί τρίμηνο όπως και η άρνηση τακτοποίησης τους μετά από προηγούμενη, για το λόγο αυτό, πρόσκληση αποτελεί λόγο διαγραφής του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του σωματείου που εκπληρώνουν κανονικώς τις προς αυτό υποχρεώσεις τους δικαιούνται να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις λειτουργίες του σωματείου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα αξιώματα, να συμμετέχουν στις διάφορες ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου, να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του σωματείου, καθώς επίσης και να ελέγχουν τα πεπραγμένα των διοικούντων του σωματείου, με τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου το οποίο διατάσσει την διαγραφή από τα μητρώα του σωματείου. Η διαγραφή ισχύει από της λήξεως του έτους εντός του οποίου ζητήθηκε μέχρι δε τότε το υπό αποχώρηση μέλος βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

Μέλος του σωματείου δύναται να αποβληθεί ή να διαγραφεί από το μητρώο μελών του σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν διαπιστωθεί ότι είχε εισέλθει παρά την ύπαρξη κωλύματος, εάν δημιουργηθεί τέτοιο κώλυμα και αν διαπιστωθεί ότι παραβαίνει τις υποχρεώσεις του από το παρόν καταστατικό, ή συμπεριφέρεται αναρμόστως, αντίθετα με τους σκοπούς του Σωματείου και κατά τρόπο υβριστικό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η απόφαση του Δ.Σ. υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων μετά από απολογία του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ποινές

Η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει ποινές σε όλα τα μέλη του σωματείου σε κάθε περίπτωση που παραβαίνουν το παρόν καταστατικό ή τον νόμο ή σε περίπτωση που παρεμβάλουν προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ..

Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος είναι: πρόστιμο, έγγραφη παρατήρηση, αυστηρή επίπληξη, και η διαγραφή, ύστερα από έγκριση των 2/3 της Γ.Σ.

Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί, αν δεν έχει προηγουμένως κληθεί σε απολογία προ τριών (3) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών. Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές είναι άμεσα εκτελεστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές των μελών, τις συνδρομές τους ή τις έκτακτες εισφορές τους,

β) οι κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές και λοιπές επιχορηγήσεις

γ) οι δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

δ) τα ποσά που προέρχονται από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ε) τα κληροδοτήματα και κάθε γενικά είσπραξη ποσού ή απόκτηση περιουσιακού στοιχείου που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Δωρεές η διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται και εν γένει διατίθεται μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ρευστά διαθέσιμα (χρήματα) του σωματείου με μέριμνα του Ταμία κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, οποιασδήποτε Τραπέζης με υποκατάστημα στην Καβάλα, διατίθενται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τους σκοπούς του σωματείου, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών.

Απαγορεύεται η χρηματική αμοιβή των μελών του σωματείου για τις υπηρεσίες που παρέχουν σ`αυτό με την προσωπική τους εργασία.

Σε περίπτωση λύσης του σωματείου οι οποιοιδήποτε πόροι του περιέρχονται σε συλλόγους με φιλανθρωπικό σκοπό που θα αποφασίσει το πρώτο επίσημο ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 9ο

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου

Τα όργανα του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.).

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 10ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου, εκφράζει τη θέληση των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων Διοίκησης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται μία φορά κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Απρίλιο.

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όταν το Δ.Σ. κρίνει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, οπότε στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε διάστημα 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη σύγκληση της, αν είναι παρόντα, το λιγότερο τα 3/5 του αριθμού των μελών, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, καλείται δεύτερη Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μέσα σε 15 ημέρες (προκειμένου για έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 7 ημέρες το αργότερο), η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παριστάμενων μελών.

Η Γ. Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συλλόγου. Στην έναρξη της Συνεδρίασης, η Γ. Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τριμελές προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου, καθήκοντα Προέδρου της Γ. Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, χρέη δε γραμματέα ο οριζόμενος υπό του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό. Ειδικά για την ανάκληση μελών του Δ.Σ. η απόφαση λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, απαιτείται δε η παρουσία του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Οι ψηφοφορίες διακρίνονται σε φανερές και μυστικές.

Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών, ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή.

Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια με την εποπτεία και τον έλεγχο των ψηφολεκτών ή, προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επιτροπής.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., καθώς επίσης για θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, ως και για τη διάλυση του σωματείου.

Η συμμετοχή με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες, απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Οι Γενικές Συνελεύσεις, συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με προσκλήσεις του Προέδρου που υπογράφονται απ` αυτόν και τον Γραμματέα. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο και γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με επιστολή, τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, με τηλεφωνικό μήνυμα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

Η πρόσκληση πρέπει επίσης να τοιχοκολλείται στα γραφεία ή στην πινακίδα του Συλλόγου ή να ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του συλλόγου, προ πέντε (5) ημερών.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται: α) ο τόπος, η ημέρα και ώρα της Γ. Συνέλευσης, β) τα θέματα που θα συζητηθούν, γ) αν η συγκαλούμενη Γ. Συνέλευση είναι η πρώτη, η δεύτερη κ.λ.π.

Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω σε θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη ή σε θέματα που προτείνονται πριν την έναρξη της Γ.Σ. από το 1/3 των παρευρισκομένων μελών. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Γ. Συνέλευσης, σύγκλησης νέας και εκλογής Προεδρείου, δεν είναι αναγκαίο να γράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι διετής. Εντός του τελευταίου μηνός της θητείας του προκηρύσσονται και διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) μέρες από την λήξη των εκλογών μετά από πρόσκληση και προεδρία του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου ή οποιουδήποτε εκ των πλειονοψηφησάντων σε περίπτωση ισοψηφίας και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Σύμβουλο και τα μέλη.

Το Δ.Σ. έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίζει ένα μέλος του ως υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις.

Μετά την συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Μετά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Η απερχόμενη Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την περιουσία και τα βιβλία του σωματείου μέχρι την παράδοση τους στο νεοεκλεγμένο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον τέσσερις (4) σύμβουλοι αναφέροντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σ`αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δύο μέρες εάν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου. Στις προσκλήσεις αναφέρονται: ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γνωστοποιούνται δε 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα, με επιστολή, τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, με τηλεφωνικό μήνυμα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η συνεδρίαση μπορεί να γίνει μέσα στην ίδια ημέρα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει τακτές μέρες συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται αποστολή πρόσκλησης. Σ`αυτή την περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στα γραφεία, την πινακίδα ή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Σωματείου τρεις (3) μέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση, μπορούν να προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών, δηλαδή τέσσερα (4) μέλη, ύστερα και από τρίτη πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, το Δ.Σ. θα πρέπει να προκηρύξει αρχαιρεσίες, αν προηγούμενα έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών συμβούλων. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία. εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς από το καταστατικό ή τον νόμο και με σχετική πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος είναι διπλή. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Μυστική είναι η ψηφοφορία, εκτός από την συγκρότηση σε σώμα και σε ζητήματα προσωπικά, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση.

Μέλος του Δ.Σ. που χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται αυτοδίκαια με ευθύνη της Διοίκησης από επιλαχόμενο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό.

Σε περίπτωση που θα καθαιρεθεί ολόκληρο το Δ.Σ., ή τόσοι Σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στην ίδια Γεν. Συνέλευση εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. ή για συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο περί αρχαιρεσιών.

Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το σωματείο με βάση τον νόμο και το καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του σωματείου, τον οποίο υποβάλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση. Διαθέτει τις από τον προϋπολογισμό προβλεπόμενες δαπάνες. Προβαίνει μέσω του Ταμείου της σε κάθε νόμιμη πληρωμή ή είσπραξη, προβαίνει σε δαπάνες αγοράς υλικού. Απονέμει ηθικές διακρίσεις στα μέλη του.

Ανακατανομή των αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι λήξης της θητείας του Δ.Σ.. Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. που η άσκηση τους συνιστά δημόσιο λειτούργημα, παρέχονται τιμηματικά και χωρίς αμοιβή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του σωματείου το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει και Τεχνικούς Συμβούλους από μέλη ή μη του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Καθήκοντα Προέδρου-Αντιπροέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες τις κρατικές Αρχές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζει με την βοήθεια του Γεν Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ..

Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον Ταμία τα Εντάλματα πληρωμών. Συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ. τον οποίο συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους.

Τον Πρόεδρο εφόσον απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται και ο αντιπρόεδρος αποφασίζουν για την αναπλήρωση του τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα-Συμβούλου

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωση του.

Ευθύνεται για την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Δ.Σ. επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για θέματα που θα συζητηθούν.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ.

Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Καθήκοντα Ταμία-Συμβούλου

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος τα χρήματα από τα μέλη του σωματείου ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του σωματείου. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, στο όνομα του σωματείου, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες, ποσό υπ`ευθύνη του, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Για κάθε ανάληψη ποσού από την Τράπεζα απαιτείται εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς τον Ταμία ή προς άλλο μέλος του Δ.Σ. αν κωλύεται ο Ταμίας.

Ενεργεί τις πληρωμές για τις ανάγκες του σωματείου με εντάλματα που έχουν και την υπογραφή του Προέδρου, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του σωματείου, είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, άλλως θεωρούνται άκυρα.

Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Συντάσσει του ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο Δ.Σ. και στην Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει τελικά. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων-πληρωμών και του βιβλίου κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Τέλος ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον Ταμία στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γεν. Συνέλευση του σωματείου ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και τον ίδιο χρόνο, εκλέγει την εξελεγκτική επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί πάντοτε την θητεία του Δ.Σ.

Η Ε.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, που διευθύνει τις εργασίες της. Επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία και ελέγχει την νομιμότητα τους. Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής.

Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν.

Δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπο του ταμείου.

Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσεται έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. στην Γ.Σ..

Επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στις Γ.Σ. και οι συνεδριάσεις της.

Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μία φορά τον χρόνο στην έδρα του σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή και γνωστοποιείται στα μέλη της 3 μέρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Εξελεγκτική επιτροπή δικαιούνται να την συγκαλέσουν τα δύο μέλη της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτακτα αν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από τα δύο μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Οι αποφάσεις της Ε.Ε. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

Τα μέλη της Εξελεγκτική Επιτροπής, εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

και Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 18ο

Εφορευτική Επιτροπή

Στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του σωματείου, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την εκλογή της. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες βάσει του καταστατικού, του Νόμου και του βιβλίου των μελών, αποφαίνεται δε για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, συντάσσει δε το πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται απ` όλα τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Υποψηφιότητα Μελών

Τα μέλη του σωματείου που επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή των ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε. Ε., υποχρεούνται να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ., το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ., κατά την οποία θα διενεργηθεί η εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν είναι λιγότερες των επτά (7) για το Δ.Σ. και λιγότερες των τριών (3) για την Ε.Ε., μπορεί να υποβληθούν και άλλες υποψηφιότητες μια (1) ώρα πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Βάσει των δηλώσεων αυτών το Δ.Σ. καταρτίζει πίνακα υποψηφίων μία ώρα πριν από την έναρξη της Γ.Σ. τον οποίο και παραδίδει, μαζί με τις δηλώσεις, στο Προεδρείο της Γ.Σ., το οποίο υποχρεούται να τον ανακοινώσει στην Γ.Σ. και να αναρτήσει αντίγραφα αυτού, σε εμφανή σημεία της αίθουσας συνεδριάσεως.

Η εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. ενεργείται μόνον από τους ανακηρυχθέντες, κατά τα ανωτέρω, υποψηφίους.

Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. σε ενιαίο έντυπο και στο επάνω μέρος αυτού θα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατ`απόλυτη αλφαβητική σειρά για το Δ.Σ. και στο κάτω μέρος τα ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη ψηφίζουν εντός ψηφοδόχου, εντός αδιαφανούς φακέλου. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώνει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ψηφοδέλτια τα οποία έχουν περισσότερους από επτά (7) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή του Δ.Σ. και περισσότερους από τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή ή φέρουν κάποιο διακριτικό σημείο, με τρόπο που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, κηρύσσονται άκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι πλειονοψηφήσαντες από τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. επτά (7) πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, ανακηρύσσονται τακτικοί σύμβουλοι, οι δε επόμενοι τέσσερις (4) κατά σειρά θεωρούνται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τους οπωσδήποτε αποχωρούντες με οποιονδήποτε τρόπο, τακτικούς συμβούλους.

Όμοια οι πλειονοψηφήσαντες από τις αρχαιρεσίες για την Ε.Ε. τρεις (3) πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, ανακηρύσσονται τακτικά μέλη της, οι δε επόμενοι δύο (2) κατά σειρά θεωρούνται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τα οπωσδήποτε αποχωρούντα με οιονδήποτε τρόπον, τακτικά μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των εκλεγέντων τακτικών ή αναπληρωματικών συμβούλων του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Ε., η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Χρόνος διεξαγωγής Αρχαιρεσιών

Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε χρόνο στις αντίστοιχες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του μηνός Απριλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Διαχειριστικό – Λογιστικό έτος – Βιβλία

ΑΡΘΡΟ 21ο

Διάρκεια διαχειριστικού-λογιστικού έτους

Το διαχειριστικό – λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται για κάθε χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Βιβλία Σωματείου

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία των μελών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, χρονολογία εγγραφής κ.λπ..

β) Πρακτικών συνεδριάσεως των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ.

δ) Εσόδων -Εξόδων.

ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγραφών.

Τα βιβλία πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αναθεώρηση-Τροποποίηση Σωματείου

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία και εφόσον ζητηθεί από το ένα δεύτερο (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Συνέλευση μελών.

Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Συμμετοχή σε ενώσεις

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος μη κομματικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών κ.λπ., που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Οι εκπρόσωποι του σωματείου εκλέγονται με αρχαιρεσίες από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Διάλυση και Εκκαθάριση του Σωματείου

Το σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια αν τα ενεργά μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα.

Η εκούσια διάλυση του συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των τακτοποιημένων παρόντων μελών. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά τακτοποιημένα μέλη.

Το σωματείο από την διάλυση του τελεί υπό εκκαθάριση.

Χρέη εκκαθαριστή αναλαμβάνει η Εξελεγκτική Επιτροπή, η δε περιουσία του σωματείου περιέρχεται σε συλλόγους με φιλανθρωπικό σκοπό που θα αποφασίσει το πρώτο επίσημο ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σφραγίδα

Το σωματείο έχει επίσημη σφραγίδα κυκλική ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄, διαμέτρου 4 εκατοστών που φέρει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματίου, την έδρα του και το έτος ίδρυσής του (Οι Παραμυθάδες-2012-Καβάλα) .

ΑΡΘΡΟ 27ο

Όπου το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του σωματείου απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, οι άκυροι και λευκοί ψήφοι λαμβάνονται υπόψη σαν παρόντα μέλη, για τον σχηματισμό της ανωτέρω πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 28ο

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και από τις διατάξεις του Α.Κ., και των άλλων σχετικών Νόμων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Μέλη Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής

Η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή την οποία όρισαν τα ιδρυτικά μέλη και αποτελείται από τους:

α) Πρόεδρος : Ιάσμη Μαντζουράνη 

β) Αντιπρόεδρος : Βιβή Θεοδωρίδου

γ) Γραμματέας :  Ξανθούλα Στογιαννίδου

δ) Ταμίας : Μαρία Μπουγά

ε) Σύμβουλος : Νίκη Δρίβα

στ) Μέλος: Μάριος Τσακνάς

ζ) Μέλος : Χρήστος Τσίρκας

υποχρεούται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αναγνώριση του σωματείου, την έγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Καβάλας, ως και να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγγραφή του σωματείου στο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο. Το πρώτο Δ.Σ. που θα εκλεγεί θα διοικήσει το σωματείο μέχρι την Τακτική Γ.Σ. του μηνός Μαΐου 2014, οπότε λήγει και η θητεία του.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, διαβάστηκε στο σύνολο του άρθρο προς άρθρο και εγκρίθηκε παμψηφεί σήμερα την η-5-2012 κατ`άρθρο και στο σύνολό του από τους ιδρυτές του, που συνήλθαν στην Καβάλα και υπογράφουν ακολούθως, και θα ισχύει ύστερα από την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.